THAM THÌ THÂM

Triết lý của tiền nhân:

"Đã biết cửa quyền nhiều hiểm hóc
Cho hay đường lợi cực quanh co".
                            Nguyễn Trãi

      THAM THÌ THÂM 
(Tung hoành trục khoán)

ĐÃ vào đại án chúng đang lo
BIẾT mấy quan to ngốc tựa bò
CỬA kiếm từ xưa thì đã khóa
QUYỀN vơ dạo trước hóa ra tro
NHIỀU mưu móc ngoặc mà mang tội
HIỂM kế tham ô bị tống lò
HÓC cổ họng rồi sao gỡ được
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO.

                                     21-12-2017
                              Nguyễn Đắc Công
Bài họa:
        THAM THÌ THÂM 
  (Tung hoành trục khoán)

ĐÃ lao lý vướng họ càng lo
BIẾT uốn gối nay lại phải…bò
CỬA lớn tưởng vào giờ…khóa chặt
QUYỀN cao ngỡ đến bỗng…thành tro
NHIỀU mưu củi ướt chờ gom đống
HIỂM mẹo cây khô đợi bỏ lò
HÓC khúc xương Gà không thể gỡ
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO.
                         Lê Trường Hưởng

         THAM THÌ THÂM 
   
(Tung hoành trục khoán)

  ĐÃ tham nghị án mới ngồi lo

 BIẾT thế mà đâu ngẫm phận bò                 

 CỬA tiến bấy lâu đà mở khóa                 

QUYỀN cao nay đến háa ra tro

 NHIỀU phen trúng quả nên ôm tội

 HIỂM độc luồn chui chẳng thoát lò               

 HÓC nặng Ô cao nào cứu được

CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO

                                    THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn chị Thái Hà với bài thơ họa rất hay.

THÁI HÀ

THAM THÌ THÂM 

Bài họa

THAM THÌ THÂM 
(Tung hoành trục khoán)

  ĐÃ tham nghị án mới ngồi lo

 BIẾT thế mà đâu ngẫm phận bò                 

 CỬA tiến bấy lâu đà mở khóa                 

QUYỀN cao nay đến háa ra tro

 NHIỀU phen trúng quả nên ôm tội

 HIỂM độc luồn chui chẳng thoát lò               

 HÓC nặng Ô cao nào cứu được

CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO

 

THÁI HÀ

Nguyễn Đắc Công

Lời cảm ơn

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa rất hay.

Lê Trường Hưởng

Góp bài họa

THAM THÌ THÂM 
(Tung hoành trục khoán)

ĐÃ lao lý vướng họ càng lo
BIẾT uốn gối nay lại phải…bò
CỬA lớn tưởng vào giờ…khóa chặt
QUYỀN cao ngỡ đến bỗng…thành tro
NHIỀU mưu củi ướt chờ gom đống
HIỂM mẹo cây khô đợi bỏ lò
HÓC khúc xương Gà không thể gỡ
CHO HAY ĐƯỜNG LỢI CỰC QUANH CO.
Lê Trường Hưởng