NHẪN

                    NHẪN?
NHẪN để an dân phải rõ rành
NHẪN là kiên định hiểu cho nhanh
NHẪN vì khiếp sợ thành ra nhục
NHẪN bởi ươn hèn chỉ thấy tanh
NHẪN với giặc càng thêm mắc họa
NHẪN cùng gian sẽ chẳng yên lành
NHẪN mà cam chịụ đòn xâm lấn
NHẪN ấy chỉ làm nước hổ danh.

                       Nguyễn Đắc Công