THỐI-THƠM

            THỐI - THƠM

Rỗi việc luận bàn chuyện thối thơm
Cái gì là thối dạng nào thơm
Sầu riêng chính vụ thơm mùi thối
Khoai sọ lâu ngày thối vị thơm
Câu nịnh lời thơm mà hóa thối
Thơ châm từ thối lại thành thơm
Ở đời phải biết thơm hay thối
Cảm nhận chân thành thối với thơm.

                             25-9-2017
                      Nguyễn Đắc Công