DIỆT CHUỘT THAM NHŨNG

Thơ họa:
DIỆT CHUỘT THAM NHŨNG

Kìa con chuột lớn bị ta vồ
Chiêu độc chuyến này kiếm mẻ to
Những tưởng lủi hang mà đã ổn
Đâu ngờ sập bẫy lại càng lo
Thẳng tay tóm gọn gom toàn ổ
Cho chúng nhốt chung ở một vò
Xả nước dìm toi loài đục khoét
Diệt trừ tận gốc chớ làm ngơ.

          Nguyễn Đắc Công

Bài xướng:

             CẢNH BI HÀI
Chú cóc Xuân Thanh đã bị vồ
Khai dần cáo bự lẫn hùm to
Giơ cao đánh khẽ bao thằng sợ ?
Đấm nhẹ xoa mềm mấy kẻ lo ?
Lộ mặt sâu tham nằm một ổ
Lòi đuôi chuột nhũng nấp chung vò
Khối u ác tính đang chờ vỡ
Đuổi muỗi xua ruồi hóa ngẩn ngơ !

                                12/8/2017
                          Trần Văn Cường