ƠN NGƯỜI

                  ƠN NGƯỜI

Tim nồng rực lửa sáng vừng dương
Nặng nghĩa dân lành dạ mãi thương
Quyết chí toàn tâm vì Tổ Quốc
Vững lòng một dạ với quê hương
Tinh thần tỏ rạng lưu muôn thủa
Đức độ tươi ngời tỏa bốn phương
Nước Việt ngàn đời luôn nhớ Bác
Ơn Người; SEN ngát mãi còn vương.

                                19/5/2014
                          Nguyễn Đắc Công

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản