CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

Đau đòn Pháp bại ở Đông Dương
Bởi Việt Nam ta rất quật cường
Cả nước bền gan nơi hậu tuyến
Toàn quân vững chí chốn tiền phương
Na Va kế sách thành không tưởng
Tướng Giáp bày mưu thế khó lường
Thắng lợi lừng danh vang bốn cõi
Cờ bay phấp phới rực huân chương.

                           Nguyễn Đắc Công