TIÊU DIỆT THAM NHŨNG

TIÊU DIỆT THAM NHŨNG

 

Khẩu hiệu từ lâu đã lỗi thời

"Chống phòng" nó lại đổ ngay thôi

Ung thư là phải cho đi cắt

Bệnh trọng sao đành để bị toi

Túm được kẻ chuyên tham nhũng...bắn

Tìm ra tên bức hại dân...thoi

Chuyển từ "phòng chống" sang "TIÊU DIỆT"

Thế mới thuận thiên, thuận lẽ đời.

 

                                              22-11-2012

                                         Nguyễn Đắc Công

Bài họa:

 

            DIỆT TRỪ SÂU MỌT!

           DIỆT TRỪ SÂU MỌT!

 

“Chống Tham nhũng” nói…lựa theo thời

"Quốc nạn" hoành hoành dữ quá thôi

Chế độ nguy cơ rồi…xuống vực

Chính quyền tiên lượng sẽ…đi toi

Phải mau hành động nhanh như sóc

Nên chóng ra tay lẹ tựa thoi

Cấp bách lắm đừng…hô khẩu hiệu!

Diệt trừ sâu mọt sạch cho đời!

 

Lê Trường Hưởng

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Cảm ơn bác Hưởng với bài họa rất hay.Kính bác

Lê Trường Hưởng

DIỆT TRỪ SÂU MỌT!

DIỆT TRỪ SÂU MỌT!

 

“Chống Tham nhũng” nói…lựa theo thời

"Quốc nạn" hoành hoành dữ quá thôi

Chế độ nguy cơ rồi…xuống vực

Chính quyền tiên lượng sẽ…đi toi

Phải mau hành động nhanh như sóc

Nên chóng ra tay lẹ tựa thoi

Cấp bách lắm đừng…hô khẩu hiệu!

Diệt trừ sâu mọt sạch cho đời!

 

Lê Trường Hưởng

Nguyễn Đắc Công

Trả lời

Bỏ khẩu hiệu cũ là "Phòng chống" để chuyển sang Khẩu hiệu "Tiêu diệt tham nhũng" các quan tham mới sợ Lệ Thành ạ

Le Thanh Klaus

CHÚC MỪNG

Bài thơ hay quá ! Chúc mừng anh Đắc Công!Thật đúng phải như thế! Chứ không chuột đẻ ra chuột nhung nhúc mà.